ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่องผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ปีการศึกษา 2566 (แผนการเรียนพิเศษ ETC)

📣📣📣ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่องผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ปีการศึกษา 2566 (แผนการเรียนพิเศษ ETC)
ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ PDF >>> ETC.pdf