ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวง