ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่องผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ปีการศึกษา 2566 (แผนการเรียนปกติ)

📣📣📣ประกาศโรงเรียนวาณ…

ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่องผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ปีการศึกษา 2566 (แผนการเรียนพิเศษ ETC)

📣📣📣ประกาศโรงเรียนวาณ…

โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมวัดความรู้ภาษาอังกฤษโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 TEST T (Thailand English Skills Evaluation Test)

วันจันทร์ที่ 23 มกรา…

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ให้บริการออกตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่ครูและบุคลากร กลุ่มอายุ 35 -39 ปี และกลุ่มอายุ 40 – 44 ปี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

วันพฤหัสบดีที่ 19 มก…

โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน เด็กหญิงคุณัญญา แมงกลาง และครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์ ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงนักร้องวัยใส ไมค์น้อย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 มกราคม 256…

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 16 มกรา…