ที่ตั้งโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียนวาณิช์นุกูล เลขที่ 69 ถนนหนองดุม ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 044-511230
E-mail : vanichnukul@gmail.com