วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (VISION)

     โรงเรียนวาณิชย์นุกูลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ดี ดำรงชีวิตอย่างมึความสุข

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตามหลักกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทันสมัย มีทักษะ และเจตคติที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน ความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและความเป็นผู้นำ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชนและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเด็กทุกด้าน
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6. จัดบริบทแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ เรียนรู้ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ)

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ผู้บริหาร     มีภาวะผู้นำ
ครู            มีวินัย ใฝ่พัฒนาตน สืบค้นเทคโนโลยี
นักเรียน    กล้าแสดงออก มารยาทงาม สื่อสารได้ 3 ภาษา
บุคลากร    เป็นแบบอย่างที่ดี