ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่องผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ปีการศึกษา 2566 (แผนการเรียนปกติ)

📣📣📣ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่องผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ปีการศึกษา 2566 (แผนการเรียนปกติ)
ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศ PDF >>> ปกติ.pdf