โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล

31 พฤษภาคม 2565 โรงพ…